شبکه آفتاب اراک بعد از برد آلومنیوم مقابل پرسپولیس

موندم قهرمان شن، چیکار می‌کنن ، بر طبل شادانه بکوب...