منجیل زیبا … به گاه یواشکی تا زیر توربین بادی ها رفتن