یه جایی از قلب ادما هست که همون ناکجا اباد قصه هاست ، و فقط یکی میتونه اونجا قدم بذاره ، ولی وای از روزی که جای پاش باشه و‌خودش نباشه … دیگه نه تو صاحب اون دلی نه اون دل دل سابق میشه … …. مراقب نقطه امن و دست نخورده دلتون باشین  ..
" نميشه نبينمت "