صرف فعل رفتم از زبان برزو ارجمند .

یه مشهدی پرچمش همه جا بالاست