نبات استخری با لحنی کودکانه به خواهرش پناه میگه دوست دارم