این پیرمرد سه پادشاه قاجار؛ دو پادشاه پهلوی و دو رهبر جمهوری اسلامی را دیده است!