بارون بهار يه حال خوشى داره…انگار ميباره كه همه آلودگى ها رو بشوره و ببره…ببار و بشور و ببر…كاش بشه تا آخر بهار هر چى پليد و پليديه شسته بشه و بره …آرزو كردن هم آرزو شده اين روزا…