نماز و افطار رئیسی با کودکان ایتام در اولین روز ماه مبارک رمضان