ویدیویی از استرس عجیب میهمان برنامه در مقابل مهران مدیری را ببینید.