وقتی خنده های مربی خانم باعث عصبانیت ژاله صامتی میشه ! به شوهرش میگه ولش کن بذار حرف بزنه !