واکنش جین سیمور بازیگر پزشک دهکده پس از ماجرای سیلی زدن اسکار