بهاره رهنما از تنهایی خودش و بغض توی گلویش می گوید