اجرای زیبای عصر جدید در وصف پیامبر اعظم به سه زبان فارسی ، انگلیسی و عربی