یکتا ناصر و دخترش سوفیا از نگاه دوربین همسرش منوچهر هادی