بنظرتون اگه شرکت میکرد اول میشد یا نه؟

کسی هست شغلشو بد انتخاب کرده باشه؟