شوخی اسکوچیچ با علی ضیا: اگر می‌خواهید با هم صحبت کنیم، یک جا ثابت بایستید!