پیاده روی صبحگاهی صبا راد و مانی رهنما در منطقه سر سبز شمال