زیباترین قاب جشن صعود بوسه امیر عابدزاده بر دستان پدرش