سارا باقری و روزبه حصاری در بهترین سکانس «سریال افرا »