افسانه چهره آزاد و همسر بازیگرش در مقابل دوربین عکاسان