تجربه‌های یک مادر دانشجو از دوران درس خواندن امتحان همراه با مشکلات نوزداش. مادری هم خیلی سخت است هم خیلی شیرین. اگر بچه‌دار نمی‌شدم، قطعا ۲-۳ تا بچه می‌آوردم بزرگ می‌کردم.