زورگیری که مدعی است چندین مدرک دارد در آخرین مرحله از طرح رعد پلیس دستگیر شد/باشگاه خبرنگاران