مجید شاپوری: در دفتر کاری یکی از دوستانم زندگی می‌کنم و شب‌ها آنجا می‌خوابم چون از عهده اجاره خانه بر نمی‌آیم.