بازیگر زن معروف ایرانی که خود را زشت ترین بازیگر می داند