جاى شما خالى سر سفره حضرت فاطمه (س) دعاگوى همه بوديم ان شاءلله همه ما عاقبت بخير باشيم يا حق ممنون از مهران عزيز كه منو با خودش به سفره بى بى فاطمه دعوت كرد