واکنش تماشایی هومن برق نورد برای نگه‌داشتن خنده‌اش در چالش آهنگ زدن با صورت در برنامه جوکر را ببینید.