خوشحالی مردم هندوستان با دیدین عموپورنگ در کشورشان