لایو یکتا ناصر و منوچهر هادی در قسمت آخر نیسان آبی در استانبول