ویدیوی مصاحبه (مجید قناد) در خصوص ریشه اختلاف بین او و همکارانش در برنامه فیتیله را ببینید.