مدیر کل ثبت احوال استان تهران گفت: نام‌های فاطمه و رستا و نورا و همتا و نفس برای فرزندان دختر در ورامین و نام‌های امیرعباس و امیرعلی و شاهان و آریا در پسرها بیشترین فراوانی را داشته است.