منوچهر هادی بر روی ویلچر در آخرین پلان طاها عبدالهی در ترکیه