هوایی عالی پیست اسکی دربندسر در اولین روز از زمستان ۱۴۰۰.