گفتگو با اولین خانواده مبتلا به کرونای امیکرون در کشور