آشتی با زخم ها
درخت پیر تن من دوباره زخم میشود هرچه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد
امروز، روز جهانی آشتی است
آشتی با زخم ها، التیام است و صلح درون …
مولانا شمس را گفت: پس زخم هایمان چه؟ و او پاسخ داد: نور از محل آنها وارد میشود ..