بخشی از برنامه خندوانه که حامد آهنگی سعی در ترساندن جناب خان دارد و در ادامه واکنش دیدنی جناب خان را ببینید.