گوهر خیراندیش: اگر دخترم نمیرسید، میخواستند در بیمارستان با آمپول هوا من را بکشند!