پنتون از رنگ سال ۲۰۲۲ رونمایی کرد. ویدیویی از این رنگ جذاب را ببینید.