ریحانه پارسا اخیرا در لایوی درباره برگشتش به ایران صحبت کرد.