فیلم دیدنی از فرود آمدن قو در فضای مه آلود سد بهبهان ، شاید بشه گفت یکی از زیباترین اثر هنری خداوند در جهان هستی است.