پیرمرده میگه اگه بتونی این حرف رو بنویسی ۵ هزار درهم بهت میدم و آخرش خودتون ببینید