آهنگ سنی دیلر از ابراهیم علیزاده به همراه احمد ایراندوست ، بازیگر