جوکر" یک رئالیتی شوی متفاوت است، که در آن هشت هنرمند طی شش ساعت باید همدیگر را بخندانند و از بازی حذف کنند، بی آنکه خودشان بخندند.