هرچیزی که به نظر ، دروغین ، اجباری، غیرضروری ، یا ناهمسو با رشد و شفای روحی شماست رو از خود دور کنید ،
شاید تنها برگ برنده من در قصه حیاتم همین عملکردم بوده ، پرهیز از انسانهای خواب ، دنیایی ، سرگردان و بی هویت ،
پیروزی بزرگی ست . نترسید برای از دست دادن حتی کسانی که به علت نسبب خونی ، در دایره سرنوشت شما هستند ، با از دست دادن هر انسان اشتباهی در زندگیتون ، راه های روشن باز میشه .
دوستتون دارم ، ترس طاعون شهر روحه ، تو شهر طاعون زده حتی خفاشای کور جرات پرواز ندارن. ترس ممنوع  دوستتون دارم ،
قبیله زلال عاشق پسرم . مادرم ، پدرم که پرواز کرده ، برادرم ، خواهرم ، عروس زیبایم و رفقا اهل وفا و معرفت و شما همه وجود منید
تا چند وقت دیگه از اون ادمها بیهوده به نسبت سبب حرف ها دارم
دوست دارم