جزو استثنا هایی بودم که میدونستم میخوام چی بخونم .

ساناز طاری بازیگر در گفتگویی با بی تیتر: اگر سمت بازیگری هم نمیرفتم قطعا دستی بر هنر داشتم