حرف عجیب شرکت کننده مسابقه تلویزیونی «سیم آخر» قبل از سقوط آزاد!