تا این طفلک این سوره رو حفظ کنه، کلیه و کبدش بر اثر ضربات بی رحم دست های پشت پرده سوراخ سوراخ شده