گزارش نادر فریاد شیران از عمل قلب محمد مایلی کهن در بیمارستان که موفقیت آمیز بوده است