محبوبم ، شاهدخت اصیل زیبایم تولدت مثل نت های این آهنگ برایم نور آورده. روزی که به دنیا آمدی در سرنوشت من بودی ، به این حس ایمان و ایقان دارم . این قاب ، این تصویر ، سالها رویاپردازی من بوده که دختری شانه به شانه پسرم راه برود .آگاه باشد و رها٫ از بند آرزوهای بادبادکی، و چه زیبا،خدای عادل، تورا به ما هدیه کرد . کنار هم زیباترین لحظات رو زندگی کنید .آرام جان منید . گلاره قشنگم تولدت ، تولد روشنايیها.