شب گذشته بر اثر فرو نشست ناگهانی زمین در کف یک تالار عروسی، چند نفر از حاضران مراسم عروسی به داخل گودال ایجاد شده، سقوط کردند! خوشبختانه این حادثه تلفاتی نداشته است.