واکنش تند مجری تلویزیون به نامگذاری یک گونه ماهی به نام علی دایی!